Welkom op de website van het GVRM

Historie

Historie van de Awards

Zeventien edities van de Risk Management Award

Het Genootschap voor Risicomanagement stelde in 1995 ter gelegenheid van haar 10 jarig bestaan de Risk Management Award in. Doel van de vakprijs is het in de schijnwerpers plaatsen van bijzondere prestaties en ontwikkelingen op het vakgebied van risicomanagement. De Award word sinds 1995 uitgereikt voor een werk dat naar mening van de jury op grond van de criteria professionaliteit, originaliteit en toepasbaarheid daarvoor het meest in aanmerking komt.

In de periode 2001-2011 werd de Risk Management Award uitgereikt in samenwerking met de NVRB, de Nederlandse Vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid. Er bestaan sindsdien drie Awards, te weten:

  1. Oeuvre Award, voor een persoon of instelling met langdurige verdiensten op het gebied van Risicomanagement, hetgeen tot uiting komt in praktische toepassingen, theoretische bijdragen, onderzoek of kennisverbreiding. Tevens zijn er aanwijsbare promotionele resultaten geboekt in het vakgebied.
  2. Bedrijf Award, voor een enkelvoudig project of prestatie van een persoon of instelling op het gebied van Risicomanagement.
  3. Studie Award, voor een werk op het gebied van Risicomanagement dat door één of meerdere personen is gemaakt voor studiedoeleinden.


Winnaars Risk Management Award Genootschap voor Risicomanagement 1995-heden

1995 – Mevrouw Mr drs M.J. Flikweert, KPN voor de scriptie waarmee zij afstudeerde aan de RU Groningen: “Risicomanagement en KPN, het risico nemen waard?”

1996 – Dr. E.E.O. Roos Lindgreen, KPMG voor zijn dissertatie aan de TU Delft: “A sense of secureness, Approaches to Information Security”.

1997 – Ir. H. Koppens, TU Eindhoven voor zijn doctoraalscriptie: “SMART error management in a radiotherapy quality system”.

1998 – H. Baas, KLM voor het communicatieproject over het millenniumrisico.

1999 – Drs P.E. Dijkstra, doctoraalscriptie Erasmusuniversiteit: “Integraal risico- en kwaliteitsmanagement in ziekenhuizen”.

2000 – Mevrouw Drs. Y.P. Slomp, afstudeerverslag Rijksuniversiteit Groningen: “Verzekerd van een goede reputatie? Een onderzoek naar de identificatie van en oplossingen voor het reputatierisico van de onderneming”.


Oeuvre Award

De oeuvre Award werd voor het eerst in 1998 uitgereikt.

1998 – Drs. A.W. van Blitterswijk, Unilever voor zijn langdurige betrokkenheid bij het vakgebied en zijn bijdrage aan de ontwikkeling ervan. Zowel aan de praktische uitvoering als bij de ontwikkeling van de theoretische basis heeft hij zijn bijdrage gegeven. Ook in bestuurlijk verband heeft zijn optreden ertoe bijgedragen dat risicomanagement een begrip is geworden.

1999 – Mevrouw Dr. M.G. Dequae, Belgische Staaldraadgroep Bekaert voor haar activiteiten als risk manager, docent aan de KU Leuven en voorzitter van BELRIM. Haar visie op integraal risicomanagement vormt een prikkelende uitdaging voor het vakgebied. Haar bijdrage heeft in de praktijk een stimulerend effect op de erkenning van risicomanagement als volwaardige managementdiscipline.

2000 – Niet uitgereikt

2001 – Prof. Dr. J.K. Vrijling, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft voor zijn inzet voor de toepassing van risicoanalyse ten behoeve van het veilig ontwerpen en uitvoeren van grote civiele en waterbouwkundige werken gedurende een reeks van jaren.

2002 – De heer J.R.R. Emmerich die door zijn inzet en enthousiasme een grote invloed heeft op de praktische toepassing van het vakgebied risicomanagement zowel in toepassing als in onderwijs. Zijn generalistische benadering van het vak leidde ook buiten het vakgebied tot aandacht en begrip voor risicomanagement.

2003 – Ir. Menso Molag die door zijn inzet en standvastig volhouden een belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van tunnelveiligheid. Hij heeft blijk gegeven een voortrekkersrol te vervullen bij de toepassing van risico management in maatschappelijk belangrijke toepassingsgebieden.

2004 – Prof. Dr. Ir. A.C. Brombacher Aarnout Brombacher die zich al geruime tijd een oorspronkelijke voortrekker toont in de praktische wijze waarop hij bedrijfszekerheid als een maatschappelijke verantwoordelijkheid voorstelt. Voor zijn manier van werken, zijn enthousiasme en deskundigheid waardoor hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de praktische toepassing van bedrijfszekerheid.

2005 – Prof. Dr. Roger Cooke als een erkenning is voor de waardevolle bijdrage die hij gedurende 30 jaar aan het vakgebied heeft geleverd. Gedurende die tijd speelde hij een leidende rol op het gebied van risicoanalyse.

2006 – Prof. mr. Pieter van Vollenhoven die zich heeft laten kennen als een ambassadeur voor het vakgebied risicomanagement. Nationaal maar ook internationaal heeft hij gezag verkregen door zijn kundige en vasthoudende aanpak. Mede door zijn optreden heeft het vakgebied risicomanagement een steun in de rug gekregen. Door zijn benoeming tot praktijkhoogleraar krijgt de heer Van Vollenhoven de gelegenheid zijn visie, kennis en ervaring uit te dragen en te delen.

2007 – Dr. ir. Louis Goossens. De jury van de Risk Management Awards is van mening dat de toekenning van de Oeuvre Award 2007 aan Dr. ir. Louis Goossens een erkenning is voor de uiterst waardevolle bijdragen die hij sinds de jaren ’70 aan het vakgebied heeft geleverd. De jury hoopt van ganser harte dat Louis Goossens nog vele jaren in staat zal zijn een stimulerende rol voor het vakgebied te vervullen.

2008 – De heer drs. Cees J. Coumou. De toekenning van een award voor een heel oeuvre houdt de erkenning in van vakmanschap en toewijding. Deze eigenschappen kunnen op verschillende wijze worden herkend in de werkzaamheden, de activiteiten en de persoon van Cees Coumou. Respect en grote waardering heeft de jury voor de grote bevlogenheid waarmee Cees zijn kennis en ervaring wil delen.

2009 – Niet uitgereikt

2010 – De heer prof. ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder als erkenning voor zijn enorme staat van dienst en voor zijn nationale- en internationale betekenis op het gebied van het moduleren en afwegen van risico’s in de civiele techniek.

2011 – De heer prof.dr. B.J.M. Ale. De jury roemt zijn kennis, ervaring en visie over veiligheid en hoe daarmee om te gaan. De veelzijdigheid van Ale, enerzijds qua toepassingsgebied – gevaarlijke stoffen en hoe daarmee om te gaan – en anderzijds qua inhoudelijke expertise – technische risicoanalyse, ongevalsonderzoek en veiligheidsmanagement – onderstreept zijn enorme staat van dienst voor het vakgebied in de meest ruime betekenis.
Bedrijf Award

2001 (Ex Aequo)
Groot Schuylenburg, een zorgcentrum voor de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap te Apeldoorn voor de invoering van een proces waardoor het leren van incidenten wordt gebruikt voor het beheersen van de risico’s van het interne zorgproces;

De afdeling Research and Development van Luchtverkeersleiding Nederland te Schiphol voor de geleidelijke ontwikkeling van het VEM Raamwerk (veiligheid, efficiency, milieu) waarmee een permanente aandacht voor risico’s in de bedrijfsvoering kon worden gerealiseerd.

2002 – de Centrale Organisatie van het Ministerie van Defensie met het project voor informatiebeveiliging: HADES . Dit project laat zien hoe uit een standaard aanpak met formele methodologische kaders, een werkbare realisatie kan ontstaan.

2003 – Lyondell Chemie Nederland B.V. voor het geïntegreerde systeem voor de beheersing van risico’s op het gebied van veiligheid, milieu, operaties, techniek en onderhoud.

2004 – Niet toegekend

2005 – De Projectgroep Pragmatis van het Operationeel Commando Koninklijke Landmacht voor de pragmatische aanpak die zij vonden voor de toepassing van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdiensten het VIR. Het is de verdienste van de projectgroep dat het er in is geslaagd een methode te vinden die ertoe leidt dat op een stelselmatige manier een beheersbaar beleid voor informatiebeveiliging kan worden uitgevoerd.

2006 – N.V. Schadeverzekering-maatschappij Bovemij omdat het met haar Customer Risk Management systeem (CRiM) op een praktische manier zelfstandige ondernemers helpt om hun risico’s in kaart te brengen. In plaats van zich te beperken tot het aanbieden van een polis, wordt ondersteuning geboden voor het begrijpen en beheersen van de onderliggende problematiek. Hiermee vervult Bovemij op originele en structurele wijze een voorbeeldfunctie. Het professioneel opgestelde en uitgevoerde concept past in de hedendaagse opvattingen over bedrijfsvoering vanuit een optiek die risico’s centraal stelt.

2007 – Niet toegekend

2008 – Rijkswaterstaat. De jury kent de Bedrijf Award toe voor het door RWS uitgevoerde project “KOSMOS “: Kunstwerken Onderhoud Samen met de Markt Onder Systeemgerichte contractbeheersing. Het project is gericht op het wegwerken van achterstallig onderhoud aan civieltechnische kunstwerken.

2009 – Niet toegekend

2010 – Niet toegekend

2011 – Rijkswaterstaat, Water, Wegen, Werken voor het project RINK – Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken.
De jury is van mening dat met name het in relatie met RINK ontwikkelde ‘Corridorprestatiemodel’ getuigt van innovatief en kosteneffectief risicomanagement.


Studie Award

2001 – Nieke van Rens en Frits Babtist voor hun scriptie “RTL en Homenet, beveiligingslek of media incident?”, geschreven voor het vak menselijke factoren bij informatiebeveiliging, aan het instituut EUFORCE van de Technische Universiteit van Eindhoven.

2002 – Mevrouw drs. Karen Melkert
voor haar afstudeerverslag geschreven voor de Faculty of Economics and Business Administration van de Universiteit van Maastricht: Preparing for the worst: theory and practice in crisis management.

2003 – Mevrouw Petra M.J. Reijnders – Thijssen voor haar scriptie ter afronding van het Master in Zorgmanagement-programma aan de Hogeschool te Amsterdam: Analyseren van risico’s met betrekking tot patiëntenveiligheid in het Radiotherapeutisch Instituut Limburg.

2004 – R.B. Jongejan voor zijn afstudeerwerk aan de Technische Universiteit Delft getiteld: ‘De observatiemethode in de geotechniek’.

2005 – Mevrouw M.M.P. Habraken, voor haar afstudeerwerk aan de TU Eindhoven ‘Better care for incidents in health care’ waarin zij een analyse uitvoert ten behoeve van een herontwerp voor de database met incidenten van de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ).

2006 – Ir. Arjan J. Göbel, voor zijn doctoraalscriptie getiteld “Probabilistic design of Ampelmann platforms”.

2007 – Timo Schweckendiek, voor zijn afstudeerwerk: “Structural Reliability Applied To Deep Exvacations – Coupling Reliability Methods With Finite Elements” waarin hij onderzoek heeft gedaan naar het kwalitatief en kwantitatief benoemen van risico’s in de geotechniek.

2008 – Mevrouw Yvonne J.G.van Kruchten, voor haar thesis: :”A probabilistic analysis of the ecological effects of sand mining for Maasvlakte 2″, waarin ze diepgaand onderzoek heeft verricht naar de gevolgen van zandwinning op de complexe voedselketen van zee-eenden.

2009 – Peter Prak voor zijn onderzoek naar de toepassing van similarity judgment bij het vaststellen van alerteringslocaties binnen de spoorsector.

2010 (Ex Aequo)

Maurits Houben voor zijn proefschrift Using Bayesian Belief Network for Reliability Management, onderzoek naar modellen voor het managen van bedrijfszekerheid

Mart Janssen voor zijn proefschrift Modelling Blood Safety, onderzoek naar de toepassing van methoden en modellen gericht op het voorkomen van overdracht van infecties door bloeddonoren

2011 Jetty Middelkoop voor haar afstudeerscriptie tot Master of Public Safety (MPS) onder de titel Gasgevaren van Biogasinstallaties.