Welkom op de website van het GVRM

Aanmelden

Voor het jaar 2018 wordt alleen de Studie Award uitgereikt. Voor de Oeuvre en Bedrijf Awards in 2018 is kandidaatstelling niet mogelijk

Voor de Riskmanagement Award kunnen kandidaten als volgt worden voorgedragen (alle documenten steeds in pdf-formaat via info@gvrm.nl inzenden):

• Oeuvre Award – voordrachten van kandidaten dienen vergezeld te gaan van een onderbouwde motivatie van maximaal twee A4-pagina’s, aangevuld met een c.v. als bijlage

• Bedrijf Award, – kandidaten of kandidaatsprojecten kunnen door de eigenaar van het project maar ook door derden worden aangemeld door toezending van een beschrijving van het project of de prestatie.

• Studie Award, – studieresultaten in de vorm van een scriptie, verslag of dissertatie kunnen door zowel de opsteller(s) als door derden worden aangemeld door toezending van de scriptie, het verslag of de dissertatie.De beoordeling van de inzendingen zal geschieden door een breed samengestelde onafhankelijke jury. Het is mogelijk, dat de jury om nadere toelichting op de ingediende kandidaatstellingen vraagt.

Deadline voor inzending is 31 augustus 2018. Per direct kunnen studenten via info@gvrm.nl melden dat zij van plan zijn hun werkstuk in te zenden.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Cees Coumou (cees.coumou@planet.nl)