Welkom op de website van het GVRM

Award

Award

award-large

De jury voor de Riskmanagement Award, ingesteld door het Genootschap voor Risicomanagement, roept op tot het inzenden van kandidaten voor de Riskmanagement Awards.

De Riskmanagement Award wordt uitgeloofd in drie klassen:

1.Oeuvre Award, voor een persoon of instelling met langdurige verdiensten op het gebied van risicomanagement, hetgeen tot uiting komt in praktische toepassingen, theoretische bijdragen, onderzoek of kennisverbreiding. Tevens zijn er aanwijsbare promotionele resultaten geboekt in het vakgebied.

2.Bedrijf Award, voor een project, toepassing of andere prestatie van een bedrijf of instelling op het gebied van risicomanagement.

3.Studie Award, voor een werk op het gebied van risicomanagement dat door één of meerdere personen is gemaakt voor studiedoeleinden, zoals een scriptie, onderzoeksverslag of dissertatie.

Zowel personen als organisaties, in Nederland en België, die blijk hebben gegeven een wezenlijke prestatie in het kader van risicomanagement te hebben geleverd, komen voor de Award in aanmerking. De belangrijkste beoordelingscriteria in de klassen Bedrijf en Studie zijn: professionaliteit, de mate waarin het kundig gebruik van methoden uit het vakgebied wordt getoond. originaliteit, de mate waarin onderwerp, aanpak, uitwerking of resultaat blijk geeft van vernieuwende inzichten of innovatieve aspecten. toepasbaarheid, de mate waarin het onderwerp, de uitwerking of de presentatie ook voor andere situaties (mutatis mutandis) kan worden toegepast.

Naast solistisch werk komen ook collectieve prestaties van groepen of instellingen uitdrukkelijk in aanmerking.

 

Uitreiking van de Riskmanagement Studie Award 2016

Studieresultaten in de vorm van een scriptie, verslag of dissertatie kunnen door zowel de opsteller(s) als door derden worden aangemeld. Indiening dient plaats te vinden door één van de auteurs van het werk door toezending van de scriptie, het verslag of de dissertatie in pdf-formaat naar het  secretariaat van het genootschap via info@gvrm.nl

De beoordeling van de inzendingen zal geschieden door een onafhankelijke jury. Het is mogelijk, dat de jury om nadere toelichting op de ingediende kandidaatstellingen vraagt. Door de jury zullen drie inzendingen worden genomineerd. Deze genomineerden worden uitgenodigd tijdens een bijeenkomst van de leden van het GvRM in het voorjaar van 2017 hun werk te presenteren en toe te lichten, waarna de jury de winnaar bekend zal maken. De winnaar ontvangt een tastbaar herinnering en een oorkonde.

Tijdlijn

Kandidaten kunnen hun werk tot 31 december 2016 bij het secretariaat van het GvRM, in pdf-formaat indienen. Eind februari 2017 zal de jury haar keuze van drie genomineerde werken bekend maken. In maart wordt een bijeenkomst van het GvRM georganiseerd waar de drie genomineerden hun werk kunnen toelichten waarna de jury de winnaar bekend zal maken.

Voor vragen rond de Studie Award 2016 kan men zich richten tot GvRM-lid Cees Coumou (cees.coumou@planet.nl).