Welkom op de website van het GVRM
Toegang voor Leden
Dit menu is voor het ledendeel van de site van het Genootschap voor risicomanangement. De inhoud kunt u alleen lezen door lid te worden. Bent u al lid dan kunt u via onderstaand menu alle inhoud voor leden lezen.

1.2 BCM

Roundtable Risk meets BCM
Business Continuity Institute (BCI) en het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) verkennen waar business continuity management en riskmanagement elkaar raken en elkaar kunnen versterken. Oriënterende gesprekken hierover vonden plaats met Michael Crooymans en Marc van Doorenmaalen (bestuursleden BCI NL/BE) en Thinka Bor-Reijinga (bestuurslid GvRM). Dit communicé is bedoeld om een eerste Round Table te organiseren om te bekijken met elkaar of er onder de leden animo is om een werkgroep op te richten, waarin de keuze om dat te doen aan de leden wordt voorgelegd.
Wij nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen aan de BCI/GvRM-kick off “Risk meets BCM”. De idee is afkomstig van Stephan Moormann, BCM-manager Rabo en lid van BCI en GvRM, die wil onderzoeken of dit initiatief van de levensvatbaar is.

Mogelijke doelen van de werkgroep
Interdisciplinaire kennisversterking, netwerkverbinding en ontwikkeling op de raakvlakken tussen BCM en Risicomanagement onderzoeken. Met als nevendoel van de werkgroep tot kennisintegratie te komen en deze kennis te verspreiden in nader te bepalen vorm om deze (toepasbaar) beschikbaar te stellen aan vakgenoten, -organisaties en verenigingen.

Opzet
Het Ronde Tafel-event start met een inventarisatie van ervaringen, raakvlakken en uitgangspunten om nader te onderzoeken of en waar de behoefte concreet kan worden gemaakt. Als besloten wordt om verder te gaan als werkgroep, dan is het de bedoeling om vóór het BCM-event in het voorjaar van 2016 twee tot drie keer bij elkaar te komen (b.v. oktober, december en februari) en een bijdrage te leveren aan het event.

De kick-offgroep bestaat uit twee keer zes leden van BCI en GvRM, die vanuit hun professie interesse hebben hun kennis en ervaring met anderen uit te wisselen. Leden kunnen ook een introducé meenemen die geïnteresseerd is in dit initiatief.

Verwachting
De leden van de kickoff bijeenkomst brengen kennis en ervaring in om vervolgens met elkaar te bepalen hóe verdere invulling te geven aan een werkgroep. Denk daarbij aan (literatuur)onderzoek, suggesties uit de praktijk verspreiden onder de werkgroepleden en meelezen met verslagen e.a. producties. Beoogd wordt aan te sluiten op het besloten deel van LinkedIn van BCI en GvRM.

Concretisering

  • De organisatie van de kick-off wordt getrokken door Thinka Bor-Reijinga, met ondersteuning van Michael Crooymans en Marc van Doorenmaalen.
  • Een datum te bepalen in oktober. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Mocht u geen kans zien aanwezig te zijn, dan kunt u uw ideeën inbrengen bij Thinka Bor.
  • De kick-off kan worden gehouden bij Sogeti Vianen, Amersfoort of A’damZo (incl. maaltijd)
  • Op de bijeenkomst maken wij afspraken over aanpak, vervolgdata voor bijeenkomsten, en hands on.
  • Tijdens de ALV van het GvRM op 26 november zal de status van de werkgroep geagendeerd worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Thinka Bor (06 55 320 007 / info@riskexpertdesk.nl) of Marc van Doorenmaalen (marc.van.doorenmaalen@nl.abnamro.com), of Michael Crooymans (06 22 20 69 60; michael.crooymans@sogeti.com).

Suggesties onderwerpen voor werkgroep
Empowerment van veranderkracht van BCM en Risk
BCM en risicogestuurd werken
Reputational Rules
[ … vul aan]